دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
Monday, June 18, 2018
فارسي

اهداف

اهداف اصلي دفتر همکاريهاي علمي بين­المللي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي به شرح زير است:

-         توسعه ارتباطات بين­المللي دانشگاه

-         ارتقا وجهه بين­المللي دانشگاه

-         توسعه فعاليـتهاي علمي بين­المللي با دانشگاههاي معتبر دنيا

-         ارائه خدمات به اعضاي هيات علمي دانشگاه در حوزه روابط بين­المللي

-         توسعه دوره­هاي مشترک با دانشگاههاي خارجي

-         توسعه کمي و کيفي فرصت­هاي مطالعاتي اعضاي هيات علمي و دانشجويان دکتري

-         توسعه عضويت دانشگاه در مجامع علمي بين­المللي

-         ارتقاء موقعيت دفتر همکاريهاي دانشگاه به سطحي همتراز با ساير دانشگاههاي معتبر بين­المللي

 

 

 

 

- ساختار سازماني

 

در راستاي نيل به اهداف فوق ساختار سازماني دفتر همکاريهاي علمي بين­المللي به سطح نشان داده شده در فايل ضميمه  ارتقا يافته است. همانگونه که در اين چارت سازماني مشاهده مي­شود در دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دفتر همکاريهاي علمي بين­المللي (OISC) مستقيما زير نظر رياست دانشگاه فعاليـت مي­نمايد و ارتباط تنگاتنگي با حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه دارد.

 با هويت بخشيدن و تثبيت جايگاه دفتر همکاريهاي علمي بين­المللي در دانشگاه امکان توسعه هر چه بيشتر ارتباطات علمي و بين­المللي به خصوص ايجاد دوره­هاي مشترک با دانشگاههاي خارجي فراهم شده است.

 

- شرح وظايف دفتر

-      سياست­گذاري و انجام تمهيدات لازم در جهت توسعه ارتباطات بين­الملل دانشگاه

-    سياست­گذاري و انجام تمهيدات لازم در جهت توسعه دوره­هاي مشترک با دانشگاههاي خارجي

-   سياست­گذاري و انجام تمهيدات لازم در جهت توسعه فرصت­هاي علمي اعضاي محترم هيات علمي و دانشجويان دکترا

-     نشست و رايزني با رايزن علمي و فرهنگي جمهوري اسلامي در سفارت­خانه­هاي کشور در خارج از کشور

-     نشست و مذاکره با مسئولين دفاتر همکاريهاي علمي بين­المللي دانشگاههاي معتبر خارجي

-     نشست و مذاکره با رايزن فرهنگي سفارت­خانه­هاي خارجي مستقر در تهران

-     تهيه, تنظيم و امضا قراردادهاي همکاري و تفاهم­نامه­ها با دانشگاههاي خارجي

-     سياست­گذاري و انجام تمهيدات لازم در جهت اخذ بورس تحصيلي براي دانشجويان دکترا

-     تهيه و تدوين آئين­نامه­ها و دستورالعملهاي مورد نياز با توجه به توسعه فعاليتهاي علمي و بين­المللي دفتر

 

Date:
2010/01/04
322 Mirdamad Ave. West Tehran, 19697 Islamic Republic of Iran
Tel : (98 21) 8888-1003
All Rights is Reserved K.N. Toosi University